Artikel

DE INTERVU PERSONEELSSCAN VOOR SCHOOLBESTUREN

Landelijk streven is dat elke school in augustus 2005 een plan voor integraal personeelsbeleid heeft aanvaard. Maar ook los daarvan zijn arbeidssatisfactie en ontwikkeling van het onderwijspersoneel voor de schoolbesturen een belangrijk aandachtspunt. Een scherper inzicht in de aspiraties en affiniteiten van het personeel kan schoolbesturen daarnaast ook tot steun zijn bij de aanpak van een ander aandachtspunt: het op termijn voorzien in de vervulling van nieuwe of vrijkomende managementsfuncties binnen de school of scholen. Ten dienste van deze twee samenhangende bestuursopgaven heeft bureau Intervu een praktisch instrument ontwikkeld: de Intervu personeelsscan. Doel van de scan is dat het bestuur zich actueel, snel en volledig kan informeren over de arbeidssatisfactie van het onderwijzend personeel, over hun loopbaanideeën en -wensen, en meer specifiek over hun affiniteit met het – op kortere of langere termijn – vervullen van een managementsfunctie in de school. De scan is daardoor een geschikt hulpmiddel om op deze punten in een start of aanloopfase tot een snelle en brede oriëntatie te komen op grond waarvan nadere stappen kunnen worden gepland. De scan heeft de vorm van een schriftelijke vragenlijst die achtereenvolgens ingaat op de thema’s arbeidssatisfactie in het onderwijs, loopbaanontwikkeling en affiniteit met managementsfuncties binnen de school. Ter wille van analyse en vergelijking is overwegend gebruik gemaakt van gesloten vragen. Maar bij elk van de thema’s wordt de respondent uitgenodigd om uit de beantwoording van de vragen zijn of haar eigen conclusies te trekken. De bevraging van affiniteit met managementsfuncties vindt eerst plaats in algemene zin en daarna meer in bijzonderheden. Personeelsleden die bij zichzelf geen enkele affiniteit met management vaststellen worden door het instrument van deze laatste bevraging gedispenseerd. De beantwoording van de scan kan gemiddeld binnen dertig minuten worden voltooid. De scan is beschikbaar in twee versies, voor primair en voortgezet onderwijs

———————————————-

Rapportage personeelsscan

De rapportage begint met een overzicht van de respons. De door Intervu beoogde werkwijze mikt op een hoge respons. Eventuele overblijvende non-respons wordt geïnterpreteerd.

Op basis van de respons wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het gescande personeelsbestand, naar leeftijd, sekse, opleiding, omvang aanstelling, vakgebied en functie, zowel uitgewerkt voor het totale bestand als voor de afzonderlijke deelnemende scholen onder het bestuur.

De arbeidssatisfactie van het personeel in verband met hun werken als leraar en het globale ontwikkelingsperspectief van de personeelsleden binnen het onderwijs worden elk aan de hand van een frequentieverdeling (gevisualiseerd in staafdiagrammen) gerapporteerd voor het personeelsbestand als geheel en daarnaast zowel voor de afzonderlijke deelnemende scholen als voor relevante deelgroepen (op basis van de hierboven genoemde categorieën). De uitkomsten worden samenvattend geïnterpreteerd.

Met betrekking tot de concretere loopbaanperspectieven van het onderwijzend personeel worden frequentieverdelingen gepresenteerd van de door respondenten gemelde affiniteit met verschillende taken en functies, en met verschillende rollen die zij in de school naast hun onderwijzende taak zouden kunnen vervullen. Aansluitend wordt een overzicht gegeven van de samenvattende conclusies van respondenten, waarin zij hun actuele voorkeuren op het punt van hun loopbaanontwikkeling formuleren. De uitkomsten worden samenvattend geïnterpreteerd.

Intervu stelt de scan beschikbaar in de vorm van een dienstverlenend pakketje met als inhoud * de verstrekking van het materiaal * een verwerking van de uitkomsten tot een gedetailleerd overzicht en een advies. Desgewenst is Intervu graag bereid met het bestuur mee te denken over de planning en vormgeving van nadere stappen zoals de opstelling van een persoonlijke ontwikkelingsplan of de inrichting van een kweekvijver voor toekomstige managers. Aan de hand van alle verkregen resultaten ontwikkelt Intervu een standaard, waartegen de uitkomsten van afzonderlijke besturen en scholen kunnen worden afgezet. Aan de scan zijn de volgende kosten verbonden:

tot 50 personeelsleden €1400
200 €3150
250 €3700
300 €4200
350 €4650
400 €5050
450 €5400
500 €5700
550 €5950
600 €6150
aangevuld met €10 per personeelslid
Intervu is graag bereid tot nadere informatie of overleg over de scan, in aansluiting op uw situatie en wensen. U kunt daarvoor bellen naar 020 – 6202122 en vragen naar Drs. Erik Meijs.

———————————————–

De algemene oriëntatie op het (gaan) vervullen van een managementsfunctie binnen de school wordt kwantitatief gerapporteerd in termen van de verbreidheid en de mate van affiniteit onder het personeel en daarnaast kwalitatief in termen van affiniteit met verschillende facetten van het schoolmanagement. De uitkomsten worden samenvattend geïnterpreteerd.

De nadere oriëntatie op een zevental aspecten van het schoolmanagement – die door de scan ter beantwoording wordt aanbevolen aan personeelsleden met ten minste enige affiniteit met management – wordt per aspect aan de hand van een frequentieverdeling van de scores gerapporteerd. Aansluitend wordt een overzicht gegeven van de samenvattende conclusies van respondenten, waarin zij hun actuele voorkeuren op het punt van deelneming aan het schoolmanagement formuleren. De uitkomsten worden samenvattend geïnterpreteerd.

De samenvattende conclusies worden gerapporteerd met een frequentieverdeling. De mate van overeenstemming van deze conclusies met de voorafgaande uitkomsten van de scan wordt gerapporteerd. De uitkomsten worden samenvattend geïnterpreteerd.

De rapportage geeft een overzicht van de keuzes van personeelsleden ten aanzien van het gebruik van de gegevens uit de scan. Over de specifieke keuzemogelijkheden, met name de mogelijkheid dat personeelsleden over de scan desgewenst nader met Intervu in contact kunnen treden, wordt van tevoren met het bestuur overlegd.

De rapportage sluit af met een samenvattende interpretatie van de scan als geheel met betrekking tot de ontwikkelingssituatie van het personeelsbestand (mede in het licht van de invoering van het integraal personeelsbeleid), en met betrekking tot de aanwezigheid en het karakter van het managementspotentieel binnen het personeel. In de rapportage kunnen uitkomsten van de scan die bijzondere aandacht vragen nader worden gesignaleerd. De samenvattende interpretatie mondt uit in suggesties aan het bestuur voor verdere actie.