Psychodiagnostiek

Wanneer

Als docenten of leidinggevenden meer inzicht willen hebben in hun kwaliteiten en hoe deze optimaal te gebruiken in het werk. Als een inschatting gemaakt moet worden of terugkeer naar de oorspronkelijke functie (bij ziekte) tot de mogelijkheden behoort, of dat een reïntegratietraject naar een ander beroep moet worden ingezet.

Voor wie

Voor hen die door zelfinzicht een betere afstemming willen tussen de eigen mogelijkheden en kwaliteiten en de eisen die aan hen gesteld worden, voortkomend uit het werk.

Hoe

We starten met een interview met betrokkene. In dit gesprek wordt de problematiek en de achtergrondinformatie nader geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens wordt een testbatterij geselecteerd in overleg met betrokkene(n). Vervolgens worden er afspraken gemaakt wanneer er getest gaat worden. Na de test is er een nagesprek en als resultante een verslag, waarin betrokkene alles nog eens rustig kan doorlezen. Dit psychodiagnostisch onderzoek kan de start zijn van een (reïntegratie/ outplacement)traject, waar de informatie, voortkomend uit de test, als middel gehanteerd wordt om tot een succesvolle begeleiding te komen.

We hebben verschillende testmogelijkheden:

Intelligentieonderzoek: Door middel van intelligentieonderzoek kan het niveau van de totale intelligentie worden ingeschat. Belangrijker is echter voor het inzicht en de begeleiding de analyse van de sterke en zwakke delen van de intelligentie. Te denken valt aan verbale vaardigheden en vaardigheden die te maken hebben met ruimtelijke oriëntatie.

Persoonlijkheidsonderzoek: Door middel van een aantal vragenlijsten en/of projectief materiaal kunnen aspecten van de persoonlijkheid van de betrokkene worden geanalyseerd. Door het onderzoeken van die aspecten wordt meer zicht gekregen op de wijze waarop men als persoon gewend is te reageren op omstandigheden. Hierdoor wordt een indruk verkregen van onder andere stressbestendigheid, aanpassingsmogelijkheden, etc.. Dit alles is gericht op de match tussen persoonlijkheidskenmerken en factoren van de (werk)situaties.

Neuropsychologisch onderzoek: Door middel van neuropsychologisch onderzoek kan nader onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor het leveren van (cognitieve) prestaties, die met neurologisch functioneren te maken hebben. Indien iemand zich niet goed kan concentreren, een zwakke aandachtsspanne heeft of geheugenproblemen, kan worden verondersteld dat hij of zij meer moeite moet doen om bepaalde prestaties te leveren, waardoor mogelijk betrokkene zich secundair meer onzeker kan gaan voelen.

Beroepskeuzeonderzoek: Met specifieke vragenlijsten wordt nagegaan wat de interesses zijn van betrokkene waar het beroepen betreft. In combinatie met bovenstaande testen kunnen we inschatten waar groei en leermogelijkheden liggen en waar de grenzen en beperkingen. Op basis van deze gegevens schatten we met de betrokkene de realiteit van de beroepskeuzes in.

Praktische informatie

Over het algemeen is de duur van het onderzoek ongeveer anderhalve dag (het interview, de afname en het nagesprek). Er wordt altijd een uitgebreide rapportage als resultaat geleverd. Deze wordt met goedvinden van de betrokkene aan de opdrachtgever toegestuurd.

Contact persoon

Drs Erik Meijs verstrekt u graag nadere inlichtingen. Er is een uitgebreide beschrijving van het testprogramma beschikbaar.