Privacyreglement

 1. INTERVU zal alle door de opdrachtgever verstrekte alsook de zelf verzamelde gegevens over cliënten behandelen als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en zoals in de SUWI-wet is bepaald.
 2. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze door opdrachtgever zijn overgedragen.
 3. INTERVU behandelt alle informatie over individuele cliënten die hij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
 4. INTERVU draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door zijn personeel en door zijn bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.
 5. INTERVU verzamelt en verwerkt niet meer persoonsgegevens dan voor een zorgvuldige dienstverlening aan de opdrachtgever en de cliënt nodig is.
 6. INTERVU houdt zich onverkort aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat bepaald is in de WBP blijft gelden.
 7. De kern van dit privacyreglement – de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens -wordt aan het begin van het dienstverleningstraject mondeling dan wel schriftelijk gecommuniceerd naar iedere cliënt.
 8. De bewaartermijn is 2 jaar of zolang als wettelijke voorschriften dat aangeven. Er is een melding College Bescherming Persoonsgegevens gedaan met als nummer 1450740. Het volledige privacyreglement en een weergave van de genoemde persoonsregistratie zijn op verzoek van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in te zien of op schrift te verkrijgen. Hiervoor worden geen kosten toegerekend aan de betreffende cliënt.
 9. Indien de cliënt bezwaar heeft tegen de registratie van bepaalde persoonlijke gegevens, kan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger dit melden bij de betreffende re-integratiedeskundige van INTERVU. Deze gegevens worden indien nodig vervolgens aangepast dan wel verwijderd.
 10. Voor zover met de in het vorige lid bedoelde aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens de zorgvuldige dienstverlening aan de cliënt in gevaar komt, meldt INTERVU dit aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist vervolgens over de verdere dienstverlening door INTERVU aan de betreffende cliënt.
 11. Indien de cliënt op enigerlei wijze misbruik van zijn of haar persoonsgegevens door (een medewerker van) INTERVU constateert of vermoedt, kan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger hierover een klacht indienen bij INTERVU.
 12. Gegevens worden beveiligd bewaard door middel van (dossier)kasten en beveiligde ruimte.
 13. Digitaal is een password noodzakelijk om toegang te krijgen. Er is sprake van geautoriseerde toegang.

V2 28/10/10